WITAMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
im . Wł. Broniewskiego w WARSZAWIE

Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów z klas 0-III. Opiekę nad uczniami sprawuje kadra nauczycieli.
Celem świetlicy jest:
 • organizowanie racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci
  w godzinach działania świetlicy
 • pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu, rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci (intelektualnych, technicznych, sportowych )
 • organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców
 • kształtowanie naukowego światopoglądu, właściwej postawy moralnej, pozytywnych cech (koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność itp. )
 • wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w swoim środowisku, w różnych sytuacjach
 • budzenie i rozwijanie u dzieci poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażanie zasad higieny osobistej
 • poprzez ciekawą formę zajęć świetlicowych, stosowanie metod poszukujących, problemowych ( praktycznego działania ) pobudzanie procesów rozwojowych tzw. rozwijanie u uczniów samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy i inwencji twórczej).
 • przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie tzw. kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie świadomie tworzonych przez wychowawców sytuacji, które sprzyjają współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie, kierowaniu się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania
 • planowe oddziaływanie na postawy moralno-społeczne dzieci, pomoc w szkole w przezwyciężaniu aktualnych trudności w tej dziedzinie i negatywnych wpływów środowiska, podejmowanie problemów wychowania "do pracy", budzenie refleksji moralnych i szerszych zainteresowań społecznych w nawiązaniu do życiowych doświadczeń
 • pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości
  w uzyskaniu wyższej samooceny poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu i zdobywanie na tej drodze poczucia przydatności i uznania.
Proponujemy naszym wychowankom ciekawe zajęcia literackie, zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i zamiłowań, wykonywanie okolicznościowych prac różnymi technikami plastycznymi
i dekoracji.
  W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć :
 • ruchowe
 • sprawnych rąk
 • plastyczne
 • czytelnicze z elementami dramy
 • umuzykalniające
 • multimedialne
 • warsztatowe - w kręgu uczuć i emocji
 •