WITAMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
im . Wł. Broniewskiego w WARSZAWIE

Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów z klas I-III. Opiekę nad uczniami sprawuje kadra nauczycieli.
Celem świetlicy jest:
·                     organizowanie racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci
w godzinach działania świetlicy
·                     pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu, rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci (intelektualnych, technicznych, sportowych )
·                     organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców
·                     kształtowanie naukowego światopoglądu, właściwej postawy moralnej, pozytywnych cech (koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność, empatia itp. )
·                     wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy
·                     kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w swoim środowisku, w różnych sytuacjach
·                     budzenie i rozwijanie u dzieci poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażanie zasad higieny osobistej
·                     poprzez ciekawą formę zajęć świetlicowych, stosowanie metod poszukujących, problemowych
( praktycznego działania ) pobudzanie procesów rozwojowych tzn. rozwijanie u uczniów samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy
i inwencji twórczej).
·                     przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie tzw. kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie świadomie tworzonych przez wychowawców sytuacji, które sprzyjają współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie, kierowaniu się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania
·                     planowe oddziaływanie na postawy moralno-społeczne dzieci, pomoc w szkole w przezwyciężaniu aktualnych trudności w tej dziedzinie i negatywnych wpływów środowiska, podejmowanie problemów wychowania "do pracy", budzenie refleksji moralnych
i szerszych zainteresowań społecznych w nawiązaniu do życiowych doświadczeń
·                     pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu
i zdobywanie na tej drodze poczucia przydatności
i uznania.
Proponujemy naszym wychowankom ciekawe zajęcia literackie, zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień
i zamiłowań, wykonywanie okolicznościowych prac i dekoracji różnymi technikami plastycznymi.
W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć :
·                      ruchowe z elementami zabaw integracyjnych
i tańca
·                     plastyczno - techniczne
·                     czytelnicze z elementami dramy i bajkoterapii
·                     umuzykalniające i relaksacyjne
·                     multimedialne
·                     warsztatowe - w kręgu uczuć i emocji